Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

نمونه صورت جلسه طلاق توافقی

نمونه صورت جلسه طلاق توافقی

ماده اول: طرفین قرارداد

این قرارداد فی ما بین آقا/خانم ……………………. فرزند ……………………… متولد …………………….. به شماره ملی …………………… به نشانی ………………………………………………………………………… از یک طرف و آقا/خانم ………………………. فرزند …………………….. متولد …………………… به شماره ملی ………………………… به نشانی ……………………………………………………………………….. از طرف دیگر در تاریخ ………………………. منعقد گردید. طرفین در کمال صحت و سلامت عقلی و به دور از هر گونه اجبار، اکراه، اضطرار و سوء استفاده از اضطرار اقدام به انعقاد و امضای قراردادد حاضر نمودند. نمونه صورت جلسه طلاق توافقی

ماده دوم: مفاد قرارداد

1-مهریه

مهریه زوجه تعداد …………………. سکه تمام بهار آزادی است که زوجه ……………….. آن را به زوج بذل نمود و زوج نیز قبول بذل کرد. زوجه حق هر گونه رجوع از بذل را از خود سلب و ساقط نمود.

2-نفقه

زوجه نسبت به نفقه ایام گذشته و حال هیچ گونه ادعایی ندارد/ میزان نفقه ایام گذشته و حال زوجه مبلغ ………………… ریال معادل …………………… تومان می باشد که در تاریخ ……………………………… پرداخت گردید. نمونه صورت جلسه طلاق توافقی

3- اجرت المثل ایام زوجیت

زوجه هیچ گونه ادعایی نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت ندارد/ مبلغ ………………….. ریال به عنوان اجرت المثل ایام زوجیت به زوجه پرداخت گردید. نمونه صورت جلسه طلاق توافقی

4- حضانت

زوجین …………………….. فرزند مشترک به نام(های)  ………………………………………………………. دارد که حضانت آنها با مادر/پدر می باشد/ فرزند(فرزندان) مشترک از دایره حضانت خارج می باشند.

5-ملاقات فرزند

حق ملاقات با فرزند/ فرزندان برای پدر/مادر در هفته یک روز محفوظ است.

6-جهیزیه زوجه

زوجه جهیزیه خود را مسترد نموده و هیچ ادعایی نسبت به آن ندارد.

7- نفقه فرزندان

نفقه فرزند/ فرزندان از قرار ماهیانه …………………………….. ریال معادل …………………………..تومان تعیین گردید که از سوی پدر به فرزند/ فرزندان به شماره کارت ……………………………………………. واریز می گردد. به ازای هر سال 20 درصد به مبلغ فوق الذکر اضافه خواهد شد.

8- استرداد دعاوی مطروحه در دادگستری

طرفین تعهد نمودند تا تمامی دعاوی خود را از یکدیگر در مجتمع های قضایی شاره ……………….. و …………………….. مسترد دارند.

9- زوجه اقرار نمود که باردار نیست.

10- این قرارداد در 2 ماده و 9 بند در تاریخ ……………….. در …………….. نسخه تنظیم گردید که تمامی نسخ آن از اعتبار واحد برخودارند.

محل امضای زوج

 

محل امضای زوجه

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی با صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

 

صورت جلسه طلاق توافقی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا