Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

شرایط تعلیق مجازات چیست

تعلیق مجازات نهادی که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته است. این نهاد به این منظور است که در برخی موارد در صورت وجود شرایطی این امکان به قاضی اعطا شده که مجازات مرتکب را معلق نماید. در این مقاله با نهاد تعلیق مجازات و شرایط تعلیق مجازات آشنا می شویم. شرایط تعلیق مجازات چیست

نهاد تعلیق مجازات چیست؟شرایط تعلیق مجازات چیست

تعلیق مجازات به این معنا است مجازات مجرم به طور موقت و در زمان مشخصی اجرا نشود. به عبارتی، می توان گفت هدف از چنین عملی دادن یک فرصت به متهم است تا بتواند به حالت زندگی اولیه و عادی خود بازگردد. در واقع، این عمل باعث می شود که برچسب مجرم بودن از مرتکب جرم برداشته شود.

امتیاز دیگر نهاد تعلیق مجازات این است که مجرم در محیط زندان قرار نمی گیرد. چه اینکه نتایج تحقیقات نشان می دهند که بودن فرد در زندان نه تنها کمکی به تأدیب و تربیت او نمی کند؛ بلکه راهی است که مجرم با مجرمان دیگر آشنا شود و پس از رهایی از زندان مجددا به سمت ارنکاب جرم برود. بنابراین، به دلیل اثرات خطربار و مضری که زندان دارد، بزهکار حرفه ای تر از قبل خواهد شد. شرایط تعلیق مجازات چیست

مدت تعلیق مجازات در قانون چقدر است؟

قانون گذار مدت تعلیق مجازات را از 1 تا 5 سال در نظر گرفته است.

نکته مهم: صدور قرار معلق نمودن اجرای مجازات به معنای برائت کامل از نتایج جرم نیست. بلکه مجرم تنها از جنبه وجهه ی عمومی مجازات رهایی می یابد. و جنبه خصوصی مجازات فقط در صورت گذشت شاکی خصوصی زایل می شود. در غیر این صورت جنبه ی خصوصی جرم همچنان ادامه دارد. 

انواع تعلیق در قانون مجازات:شرایط تعلیق مجازات چیست

ماده 48 قانون مجازات اسلامی تعلیق را به دو قسمت تقسیم می کند:

1- تعویق ساده

2- تعویق مراقبتی.

ماده 48 قانون مجازات چنین مقرر می کند:

تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

1- تعلیق ساده چیست؟

در این نوع تعلیق، مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد که در مدت تعلیق اجرای مجازات مررتکب جرمی نشود. شرایط تعلیق مجازات چیست

2- تعلیق مراقبتی چیست؟

در این نوع تعلیق، مرتکب علاوع بر تعهد کتبی، باید از دستورات دادگاه نیز تبعیت کند.

از جمله دستورات دادگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- حرفه آموزی

2- اقامت در محل معین و یا عدم اقامت در محلی معین

3- ترک اعتیاد

4- خودداری از فعالیت های مرتبط با جرم

5- خودداری از داشتن هر گونه ارتباط با شرکا و معاونین جرم

6- گذراندن دوره های آموزشی

و… شرایط تعلیق مجازات چیست

تعلیق مجازات در چه جرایمی امکان پذیر است؟شرایط تعلیق مجازات چیست

به موجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی تعلیق مجازات در جرایم تعزیری درجه 3 تا 8 وجود دارد. در صورتی که شرایط تعلیق مجازات وجود داشته باشد، قاضی می تواند تمام یا قسمتی از مجازات را برای 1 تا 5 سال معلق کند. البته دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز می تواند پس از اینکه مرتکب یک سوم مجازات را تحمل نمود از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کند. این امکان برای محکوم نیز وجود دارد که پس از تحمل یک سوم مجازات تقاضای تعلیق مجازات را نماید.

در چه جرایمی امکان تعلیق مجازات وجود ندارد؟شرایط تعلیق مجازات چیست

در جرایم زیر امکان تعلیق مجازات وجود ندارد:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ ربایی و اسید پاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال.

در چه مواردی قرار تعلیق مجازات لغو می گردد؟

در موارد زیر قرار تعلیق لغو خواهد شد:شرایط تعلیق مجازات چیست

1- اگر محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه 7 شود، دادگاه قرار تعلیق را لغو می کند.

2- اگر دادگاه پس از صدور قرار تعلیق، احراز کند که مرتکب سابقه کیفری موثری داشته یا محکومیت های دیگری هم داشته که در میان آنها محکومیت تعلیقی نیز وجود داشته است، قرار تعلیق را لغو می کند.

3- پس از صدور قرار تعلیق، محکوم باید تمامی دستورات دادگاه را رعایت کند. اگر در مدت زمان تعلیق مجازات، محکوم از دستورات دادگاه تبعیت نکند بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه می شود. چنانچه محکوم مجددا از دستورات تبعیت نکد قرار تعلیق مجازات لغو می شود و مجازات اجرا می گردد.

در چه صورتی تعلیق مجازات بی اثر می شود؟

اگر محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق مجازات تا پایان مدت زمان تعلیق مرتکب جرم عمدی مستوجب حد، قصاص، دیه و تعزیر تا درجه 7 نشود، قرار تعلیق بی اثر خواهد شد.

ماده 52 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می کند:

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می‌شود.

نتیجه گیری مقاله

تعلیق اجرای مجازات، نوع تدبیر است که قانون گذار برای محکومین جرایم تعزیری درجه 3 تا 8 در نظر گرفته است. به موجب این نهاد، این امکان برای مرتکب جرم وجود دارد تا مجارات او برای مدتی (بین 1 تا 5 سال) تعلیق شود. گذشته از دادگاه و قاضی اجرای احکام و یا دادستان محکوم نیز می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات خود، از دادگاه بخواهد که قرار تعلیق مجازات را صادر کند. البته در برخی از جرایم از جمله: اسید پاشی، قدرت نمایی با پاقو، جرایم سازمان یافته، جرایم علیه امنیت تشکیل و اداره مجالس فساد و فحشا، قاچاق عمده مواد مخدر و …امکان تعلیق مجازات وجود ندارد.

تعلیق اجرای مجازات ممکن است به دو صورت ساده و مراقبتی باشد. در تعلیق مجازات به صورت ساده دادگاه از محکوم یک تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم اخذ می کند. اما در  تعلیق مراقبتی، محکوم علاوه بر تعهد کتبی باید دستورات دادگاه را نیز انجام دهد. در غیر این صورت نهاد تعلیق لغو خواهد شد. همچنین، نهاد تعلیق تاثیری بر جنبه خصوصی جرم نخواهد داشت. بنابراین، حکم به پرداخت خسارت یا دیه در حق مدعی یا شاکی خصوصی باید از سوی مرتکب اجرا گردد. شرایط تعلیق مجازات چیست

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و یا تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید. 

شرایط تعلیق مجازات چیست

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا