Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

دیه مو چقدر است؟

دیه یکی از مجازات هایی است که شارع در شرع مقدس آن را تعیین می کند. البته به موجب قانون مجازات اسلامی دیه به دو نوع مقدر و غیر مقدر قابل تقسیم بندی است که در متن مقاله به طور تفصیلی به این موضوع می پردازیم. می توان گفت دیه مجازاتی است که در جنایات عمدی (که قصاص ندارد) و غیر عمدی بر مرتکب جرم حمل می شود. در این نوشتار قصد داریم تا دیه کندن مو  و یا از بین بردن مو را بررسی کنیم. به موجب قانون مجازات، اگر موی سر از بین برود ارش یا دیه خواهد داشت.

اما سوال اساسی در این نوشتار آن است که دیه مو چقدر است؟ اگر شخصی تمام یا قسمتی از موی سر شخص دیگر را بکند یا آن را از بین ببرد، چقدر باید دیه پرداخت کند؟با وکلا و کارشناسان موسسه ترنم عدالت همراه باشید تا میزان دیه مو را بررسی نماییم.

دیه کندن مو

 

دیه چیست؟

دیه مجازاتی است که قانون گذار آن را در مواد 448 و 449 قانون مجازات اسلامی تعیین می کند. می توان گفت، دیه یک مال معین است که به سبب ورود جنایت عمدی (که قصاص ندارد) یا جنایت غیر عمدی از سوی مرتکب جرم پرداخت خواهد شد. فرض کنید الف در یک دعوا و مشاجره قسمتی از جلوی موی سر ب را می کند. در این صورت باید دیه از بین بردن موی او را بپردازد.

ارش چیست؟

دیه در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع قابل تقسیم است:

1- دیه مقدر:

منظور از آن دیه ای است که میزان آن در شرع مشخص است.

2- دیه غیر مقدر:

مراد از این نوع دیه، مجازاتی است که میزان آن در شرع مشخص نیست. قاضی با توجه به کیفیات وقوع جرم و آسیبی که به سلامت مجنی علیه وارد گردیده، آن را تعیین می کند. به دیه غیر مقدر ارش می گویند.

دیه کندن موی مرد چقدر است؟

به موجب قانون کندن و یا از بین بردن موی سر مرد، و یا حتی ریش مرد دارای مجازات است. برای تعیین دیه کندن موی مرد، باید میان دو فرض قائل به تفکیک شویم:

1- کندن یا از بین بردن تمام موی سر مرد و یا ریش مرد بدون اینکه مجددا بروید:

چنانچه دیگر مو رشد نکند، میزان آن، دیه کامل است. یعنی اگر الف تمام موی سر ب را بکند و یا به گونه ای آن را از بین ببرد، در سال 1402 باید مبلغ نهصد میلیون تومان بابت دیه بپردازید. بنابراین حواستان را جمع کنید. دیه کندن مو مبلغ کمی نیست.

2- کندن یا از بین بردن تمام موی سر مرد و یا ریش مرد در صورتی که مجددا رشد کند:

در صورتی که مجددا مو رشد نماید، ارش به مجنی علیه تعلق می گیرد که میزان دقیق آن را دادگاه تعیین می کند.

دیه کندن یا از بین بردن ریش مرد چقدر است؟

 یک چهارم دیه کامل به مجنی علیه تعلق می گیرد.

دیه کندن موی سر زن چقدر است؟

برای تعیین دیه کندن موی سر زن، نیز مانند موی سر مرد باید میان دو فرض قائل به تفکیک شویم:

1- دیه کندن موی سر زن و یا از بین بردن موی سر زن، بدون اینکه دیگر امکان روییدن وجود داشته باشد:

دیه کامل به مجنی علیه زن تعلق می گیرد. یعنی به موجب سال 1402، مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون تومان.

2- دیه کندن موی سر زن در صورتی که مجددا رشد کند:

در این صورت به زن مهر المثل تعلق می گیرد. میزان آن را قاضی تعیین می کند.

از بین بردن یا کندن قسمتی از موی سر چه حکمی دارد؟

باز هم در اینجا باید دو فرض را قائل شویم:

1- مو دیگر نروید:

نسبت به میزانی که مرتکب کنده است، دیه تعلق می گیرد.

2- مو مجددا بروید:

اگر مرد باشد، به مجنی علیه ارش تعلق می گیرد. در صورتی که مجنی علیه زن باشد، به او به همان نسبت مهرالمثل پرداخت می گردد.

نکته: کندن قسمتی از موی ریش، یک سوم دیه کامل را دارد.

دیه کندن موی

چگونه می توان دریافت که موی سر مرد یا زن پس از کندن یا از بین رفتن مجددا رشد می کند یا خیر؟

برای تعیین اینکه آیا مو مجددا می روید یا خیر موضوع را به کارشناس ارجاع می دهند و او در این خصوص اعلان نظر می کند. البته ممکن است نظر کارشناس اشتباه باشد. فرض کنید الف تمام یا قسمتی از موی سر ب را از بین می برد. کارشناس تعیین می کند که موی ب مجددا رشد خواهد نمود. اما نظر کارشناس اشتباه است. یا بر عکس. کارشناس تشخیص می دهد که موی ب دیگر رشد نخواهد کرد، اما پس از مدتی مجددا موی ب رشد می کند. در این جا تکلیف چیست؟

1- اگر کارشناس نظر دهد که مو دیگر رشد نمی کند اما رشد کند:

مجنی علیه باید مازاد بر ارش، یا یک سوم و یا مهرالمثل را به پرداخت کننده دیه مسترد کند.

2- اگر کارشناس نظر دهد که مو رشد خواهد کرد، اما رشد نکند:

مرتکب باید مابه التفاوت را به مجنی علیه بپردازد.

آیا کندن ابرو نیز دیه دارد؟ اگر دیه دارد مبلغ آن چقدر است؟

بله. مقنن کندن و یا از بین بردن ابرو را نیز جرم انگاری می کند.

1- چنانچه کندن ابرو، بدون رضایت شخص یا ولی او یا تجویز پزشک باشد، یک چهارم دیه دارد. این امر در فرضی است که ابرو دیگر نروید.

2- در صورتی که ابرو مجددا بروید، موجب پرداخت ارش است.

3- اگر مقداری از ابرو بروید به نسبت مقداری که روییده ارش و به نسبت مقداری که نروییده دیه با احتساب دقیق مساحت پرداخت خواهد شد.

نکات مهم از بین بردن یا کندن موی سر مرد یا زن و یا ریش مرد:

1- اگر موی سر شخصی از بین برود تفاوتی از حیث پر پشت بودن یا کم پشت بودن موی سر او نیست.

2- چنانچه موی سر کودک یا بزرگسال از بین برود تفاوتی از حیث پرداخت دیه یا ارش وجود ندارد.

3- اگر کندن موی سر و یا ابرو به دلیل پزشکی ضرورت داشته باشد، مستحق دیه نیست. مثلا فرض کنید الف دارای بیماری در مغز سر است که پزشکان ناگزیرند تمام یا قسمتی از موی سر او را بتراشند. در این صورت، الف نمی تواند از پزشکان مطالبه دیه کند.

4- گاهی ممکن است قبل از وقوع جنایت قسمتی از موی سر یا ابرو از بین رفته باشد. در این صورت از بین بردن باقی مانده آن ها حکم از بین بردن “قسمت از مو” را دارد.

در زیر نمونه دادخواست مطالبه دیه کندن مو را مشاهده می کنید:
 ادله و مدارک لازم: مدارک مورد نیاز برای مطالبه دیه کندن مو یا ابرو می تواند تصاویر قبل و بعد از وقوع حادثه باشد. 

ریاست محترم دادسرای ناحیه ………………. شهرستان ……………..

 با سلام؛

اینجانب به وکالت از موکل خود موارد زیر را خدمت شما عرض می کنم:

موکل بنده در مورخه ……………. به آرایشگاه ……………. به مدیریت خانم ………………… جهت ترمیم ابروی خود مراجعه می کند.

مسئول برداشتن ابرو که خود را متخصص  و دارای مدرک از مرکز بین المللی ……………. معرفی می کند، به ایشان می گوید باید قسمتی از ابروی موکل را بکنیم تا مجددا به طرز صحیحی رشد کند. موکل بنده نیز به خیال دانش و آگاهی شخص، حرف او را می پذیرد. بنابراین قسمتی از موی ابروی موکل کاملا کنده می شود تا مجددا رشد کند.

اکنون با مضی مدت یک سال از تاریخ مراجعه موکل به آرایشگاه صدرالاشاره و انجام عملیات ترمیم ابرو توسط متخصص هنوز هیچ قسمتی از ابروی موکل رشد ننموده و می توان گفت موکل به طرز فاجعه باری قسمتی از ابروی خود را از دست داده است. عکس های ابرو قبل از انجام ترمیم و پس از آن به پیوست شکواییه می باشد.

لذا نظر به جهات معنونه در فوق و با توجه به آسیبی که به موکل بنده وارد شده است تقاضای صدور حکم مقتضی مبنی بر پرداخت دیه از محضر شما عالیجناب مورد استدعا است.

 

آیا شما تجربه ای مشابه آنچه در فوق بیان کردیم را داشته اید؟ حتما نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

دیه کندن مو

3 نظر

blank
مقدم 1402-03-07

یعنی اگه کسی کامل موی یکی دیگه رو بکنه به نرخ الان باید 900 میلیون دیه بده؟

پاسخ
blank
ترنم عدالت نویسنده 1402-03-08

اگر شخصی که موی او کنده شده، مرده باشه باید مبلغ 900 میلیون تومان بابت دیه کندن مو بپردازد؛ ولی اگر شخص زن باشد 450 میلیون باید پرداخت که در متن مقاله کامل توضیح داده شده است. مرسی از همراهیتون.

پاسخ
blank
سروش 1402-09-26

اگر بر اثر تصادف خودرو بخشی از مو پوست و گوشت سر از بین برود شامل دیه کندن بخشی از موی مرد میشود ؟

پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا