گاه ممکن است در جریان عملیات ثبتی از سوی شخص یا اشخاص ذینفع نسبت به ثبت ملک اعتراضی صورت بگیرد که در صورت اعتراض روند ثبت متوقف می گرد تا به اعتراض رسیدگی شود.  ذیلاً به بررسی آن می پردازیم:

مرجع اعتراض‌به ثبت املاک علی الاصول دادگاه ها هستند. مگر در مواردی که اداره ثبت خودش صالح باشد.

زمان در نظر گرفته شده برای ثبت ملک 90 روز از تاریخ انتشار اولین آگهی ثبتی است. البته چنانچه اعتراض مربوط به خود ملک نباشد. بلکه مربوط به حدود ارتفاقی آن باشد، 30 روز از تاریخ صورت مجلس تحدید حدود اعتراض صورت می گیرد.

افراد ذی حق در اعتراض

در اینجا دو فرض متصور است:

الف- چنانچه اعتراض در مورد موقوفات باشد:

اگر ملک وقفی عام باشد متولی یا ادره موقوفه صلاحیت اعتراض را دارند. و چنانچه ملک ثبت در زمره موقوفات خاص باشد متولی یا ناظر حق اعتراض را دارند.

ب- چنانچه ملکی حبس شده باشد:

در مورد املاکی که حبس شده اند محبوس علیهم یا کسانی که چنانچه ملک از وقف خارج شود نسبت به آن حقی پیدا می کنند حق اعتراض را دارند.

در این صورت رسیدی از سوی اداره ثبت به شخص معترض داده می شود و اداره ثبت برگه اظهارنامه ای برای اعتراض به فرد تحویل می دهد که بر روی آن مهر قرمز رنگی با عنوان اعتراض درج گشته است. سپس اداره ثبت یک نسخه از اعتراض را بایگانی می کنماید و نسخه دیگر را به دادگاه صالح ارسال می دارد.

اعتراض به ثبت ملک چند نوع است؟

اعتراض به ثبت ملک به سه دسته تقسیم می شود:

1- اعتراض به اصل درخواست ثبت ملک.

2- اعتراض نسبت به حدود ملک

3- اعتراض نسبت به حق ارتفاق موجود در ملک.

مراجع اعتراض به ثبت، چه مراجعی هستند؟

مراجع اغتراض به ثبت در یک تقسیم بندی کلی به اداره ثبت و دادگاه تقسیم می شوند.

اگر اعتراض به اداره ثبت صورت گرفته باشد، اداره ثبت اعتراض را بررسی می کند. پس از آن رسید وصول اعتراض را به معترض می دهد. همچنین روی برگه اظهارنامه، مهر زده می شود. در این صورت تا تعیین تکلیف نهایی، عملیات ثبتی متوقف می شود.

در فرضی که اعتراض به ثبت ملک در دادگاه صورت بگیرد، دادگاه ابتدا، باید صلاحیت خود را احراز کند. سپس، بررسی نماید که آیا پرونده ثبتی تکمیل است یا خیر. پس از آن از ملک استعلام گرفته می شود. در نهایت موضوع به کارشناسی ارجاع می شود، تا تحقیقات لازم  در مورد ملک صورت بگیرد.

در چه مواردی اعتراض به ثبت ملک به دادگاه فرستاده نمی شود؟

1- اعتراض خارج از موعد قانونی باشد.

2- اعتراض به حق ارتفاق مربوط به اراضی که به زارعین داده شده باشد.

3- اگر معترض قبلا سند مالکیت گرفته باشد.

4- اعتراض به حدود از ناحیه فرد غیر مجاور اراضی باشد.

5- معترض از اعتراض خود صرف نظر کند.

نتیجه گیری مقاله

همانطور که گفته شد ممکن است درجریان ثبت یک ملک از سوی شخص یا اشخاصی به روند ثبت اعتراض شود. در اکثر مواقع مرجع صالح برای اعتراض به ثبت یک ملک دادگاه محل وقوع همان ملک است. اما در بر خی موارد اداره ثبت نیز می تواند مرجع اعتراض قرار بگیرد. چرا که رسیدگی به حل و فصل برخی اختلافات ثبتی در صلاحیت اداره ثبت است. در مقابل برخی از موارد نیز همچون دعاوی مربطو به مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی در صلاحیت دادگاه قرار دارد.

جهت اشنایی بیشتر و مشاوره تماس بگیرید.

اعتراض به ثبت ملک