Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

ارث طبقه سوم

اگر برای متوفی از طبقه اول و طبقه دوم هیچ وارثی نباشد، نوبت به ارث بری طبقه سوم می رسد. طبقه سوم  شامل عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آن هست. در این مقاله با مقررات ارث بری طبقه سوم آشنا خواهیم شد. ارث طبقه سوم. 

وراث طبقه سوم شامل چه کسانی هستند؟

به صراحت ماده 862 قانون مدنی وراث طبقه سوم عبارتند از: اَعمام و عمات و اَخوال و خالات و اولاد آنها. هر چند این عبارت در نگاه اول کمی سخت به نظر می رسد. اما منظور قانون گذار عموها، عمه ها و دایی ها و خاله ها و فرزندان آن است. این افراد در دسته وراث طبقه سوم قرار دارند. ارث طبقه سوم

منظور از اَعمام و عمات و اَخوال و خالات ابوینی، ابی و امّی چیست؟

اعمام و عمات و … ابوینی: یعنی عموها و عمه ها و خاله ها و دایی هایی که از پدر و مادر یکی هستند.

اعمام و عمات و… ابی: یعنی عموها و عمه ها و خاله و دایی هایی که از پدر یکی هستند.

اعمام و عمات و… امّی: یعنی عموها و عمه ها و خاله و دایی هایی که از مادر یکی هستند. ارث طبقه سوم

اگر متوفی تنها یک عمو یا یک عمه (و یا یک خاله و یک دایی) داشته باشد تقسیم ارث چگونه است؟

در این فرض، تمام ترکه متعلق به عمو یا عمه یا خاله و دایی خواهد بود. ارث طبقه سوم

اگر متوفی عمو و عمه  ابوینی و ابی داشته باشد تقسیم ارث چگونه است؟

عموها و عمه های ابوینی، عموها و عمه های ابی را از ارث محروم می کنند. (در مورد خاله و دایی ها هم همین وضع صادق خواهد بود).

اگر متوفی چند عمو یا عمه ابوینی یا ابی یا امی داشته باشد تقسیم ارث چگونه است؟

در این فرض ترکه به طور مساوی میان آنها تقسیم می شود. ارث طبقه سوم

اگر میت عمو و عمه ابوینی یا ابی همراه با عمو و عمه امی داشته باشد ترکه چه طور تقسیم می شود؟ ارث طبقه سوم

در فرض تک بودن امی ها یک ششم ترکه و در فرض متعدد بودن یک سوم ترکه به آنها تعلق می گیرد. در این حالت آنها ترکه را به طور تساوی میان خودشان تقسیم خواهند نمود. الباقی ترکه (پنج ششم یا دو سوم) متعلق به عمو و عمه ابوینی خواهد بود. در مقابل در تقسیم ارث میان عموها و عمه های ابوینی ذکور دو برابر اناث ارث می برند.

نکته: سهم الارث خاله ها و دایی ها هر چند ابوینی یا ابی باشد میان آنها به طور مساوی تقسیم می شود. چرا که آنها از جانب مادر به متوفی وصل هستند (قاعده ذکور دو برابر اُناث رعایت نخواهد شد). ارث طبقه سوم

نکته: علی الاصول با وجود عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها نوبت به فرزندان آنها نمی رسد. مگر در یک مورد: اگر متوفی یک پسر عمومی ابوینی و یک عموی ابی داشته باشد. در این صورت پسر عموی ابوینی عموی ابی را از ارث محروم خواهد گرفت. 

ارث بری خنثی (افرادی که معلوم نیست مرد هستند یا زن) چه طور خواهد بود؟

ابتدا باید بررسی نمود که علایم مرد بودن غالب است یا زن بودن. چنانچه علایم مرد بودن غالب باشد معادل سهم الارث یک پسر از طبقه خود ارث می برند. اگر علایم زن بودن غالب باشد معادل سهم الارث یک دختر از ترکه ارث خواهند برد. اگر هیچ کدام از علایم مرد یا زن بودن غالب نباشد، مجموع سهم الارث یک دختر و یک پسر از طبقه خود را ارث می برند.

نتیجه گیری مقاله

همان طور که گفته شد طبقه سوم در صورتی ارث می برند که هیچ ورثه ای از طبقه اول و دوم وجود نداشته باشد. در این صورت نوبت به طبقه سوم یعنی عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها می رسد. در تقسیم سهم الارث میان عموها و عمه ها قاعده ذکور دو برابر اناث رعالیت می شود. اما در تقسیم سهم الارث خاله ها و دایی ها این قاعده رعایت نمی گردد و همه به طور مساوی ارث خواهند برد. همچنین تا زمانی که عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها وجود داشته باشند نوبت به فرزندان آن ها نمی رسد. مگر اینکه ورثه متوفی منحصر به یک پسرعموی ابوینی و یک عموی ابی باشد که در این صورت پسر عمو، عموی ابی را از ارث محروم می کند. ارث طبقه سوم

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

 

ارث طبقه سوم

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا