Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

ارث طبقه دوم

ارث بری از باب نسب (رابطه خونی) در سه طبقه تجلی خواهد داشت. طبقه اول شامل پدر و مادر و اولاد اولاد هستند.  اما در طبقه دوم اجداد و جدات و برادر و خواهر اولاد آن ها وجود دارند. النهایه در طبقه سوم  عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها و فرزندان آن ها خواهد بود. در این مقاله به بررسی سهم الارث طبقه دوم خواهیم پرداخت. ارث طبقه دوم

در چه صورت طبقه دوم ارث خواهند برد؟

طبقات ارث بر اساس اولویت تعیین شدند. هر گاه برای میت از طبقه اول وارثی نباشد نوبت به وراث طبقه دوم می رسد. بنابراین، اگر یک نفر از طبقه اول موجود باشد هیچ فردی از طبقه دوم ارث نخواهد برد.  ارث طبقه دوم

اخوه ابوینی، ابی و امی در طبقه دوم چیست؟

منظور از اخوه ابوینی، برادر و خواهرهایی هستند که از پدر و مادر مشترک هستند.

منظور از اخوه ابی، برادر و خواهرهایی هستند که از پدر مشترک هستند.

منظور از اخوه امی، برادر و خواهرهایی هستند که از مادر مشترک هستند. ارث طبقه دوم

اگر متوفی فقط یک پدربزرگ یا یک مادربزرگ یا تنها یک برادر و خواهر داشته باشند نحوه ارث بری چگونه خواهد بود؟

اگر میت فقط یک مادربزرگ یا یک پدربزرگ داشته باشد او به تنهایی همه ارث را خواهد برد. همچنین، اگر میت تنها یک خواهر یا برادر داشته باشد او نیز تمام ارث را می برد.

اگر متوفی خواهر و برادر ابوینی و ابی داشته باشد سهم الارث آنها چگونه محاسبه خواهد شد؟

در صورت وجود خواهر و برادر ابوینی، خواهر و برادر ابی ارث نخواهند برد. ارث طبقه دوم

نکته: اگر متوفی خواهر و برادر ابوینی و یا ابی و خواهر و برادر امی نیز داشته باشد خواهر و برادر ابوینی و ابی خواهر و برادر امی را از ارث محروم نمی کند. 

چنانچه متوفی خواهر و برادر ابوینی یا ابی داشته باشند سهم الارث آنها چگونه محاسبه خواهد شد؟

در این فرض سهم الارث برادرها دو برابر خواهرها خواهند بود. ارث طبقه دوم

اگر میت چند خواهر و برادر امی داشته باشد سهم الارث هر کدام چقدر خواهد بود؟

در این فرض سهم الارث همه آنها به تساوی محاسبه خواهد شد.

در فرضی که متوفی خواهر و برادر ابوینی (یا ابی) و امی با هم داشته باشد سهم الارث چگونه محاسبه خواهد شد؟

فرض اول: میت یک خواهر و برادر امی دارد. در این صورت یک ششم متعلق به خواهر و برادر امی خواهد بود و پنج ششم متعلق به خواهر و برادر ابوینی یا ابی خواهد بود که ذکور دو برابر اناث ارث ارث خواهند برد.

فرض دوم: میت چند خواهر و برادر امی دارد. در این صورت یک سوم ترکه متعلق به خواهران و برادران امی خواهد بود و دو سوم متعلق به خواهر و برادر ابوینی یا ابی است که ذکور دو برابر اناث ارث خواهند برد. ارث طبقه دوم

اگر میت فقط پدر بزرگ و مادربزرگ پدری داشته باشد چگونه ارث خواهند برد؟

در این حالت پدربزرگ دو برابر مادربزرگ ارث خواهد برد.

در صورتیکه میت فقط پدربزرگ و مادربزرک مادری داشته باشد چگونه ارث خواهند برد؟

در این فرض، پدربزرگ و مادربزرگ به صورت تساوی ارث می برند.

اگر میت پدربزرگ و مادربزرگ پدری و پدربزرگ و مادربزرگ مادری با هم داشته باشد سهم الارث آنها چگونه محاسبه خواهد شد؟

در این فرض، یک سوم ترکه برای پدربزرگ و مادربزرگ مادری است که بین خود به تساوی تقسیم می کنند. دو سوم ترکه نیز برای برای پدربزرگ و مادربزرگ پدری خواهد بود که پدربزرگ دو برابر مادربزرگ ارث خواهد برد. ارث طبقه دوم

اگر متوفی پدربزرگ و مادربزرگ و خواهر و برادر با هم داشته باشند سهم الارث آنها چگونه محاسبه می شود؟

در این صورت یک سوم ترکه به پدربزرگ و مادربزرگ و برادر و خواهر مادری می رسد که به صورت تساوی بین خود تقسیم می کنند. دو سوم ترکه نیز به پدربزرگ و مادربزرگ و خواهر و برادر پدری می رسد که ذکور دو برابر اناث ارث خواهند برد.

نکته: اگر از جانب مادر فقط یک نفر وجود داشته باشد (فقط یک خواهر یا فقط یک پدربزرگ یا فقط یک مادربزرگ و یا فقط یک برادر) در این صورت یک ششم ترکه به او می رسد و پنج ششم به خویشان پدری می رسد. 

نتیجه گیری مقاله

طبقه دوم وراث عباتند از: اجداد و جدات و برادر و خواهر و اولاد آنها. تا زمانی که کسی از طبقه اول وجود داشته باشد، نوبت به طبقه دوم نمی رسد. اجداد و جدات در یک تقسیم بندی به اجدات و جدات پدری و اجداد و جدات مادری تقسیم می شوند. در تقسیم ارث میان پدربزرگ و مادربزرگ پدری قاعده “ذکور دو برابر اناث” رعایت می شود. اما در تقسیم ارث بین پدربزرگ و مادربزرگ مادری این قاعده رعایت نخواهد شد. خواهر و برادرها نیز به سه دسته خواهر و برادر ابوینی، ابی و امی تقسیم می شوند. زمانی که خواهر و برادر ابوینی هستند خواهر و برادر ابی ارث نمی برند. اما خواهر و برادر ابوینی و ابی، خواهر و برادر امی را هیچگاه از ارث محروم نمی کنند. ارث طبقه دوم

همچنین، اگر خواهر و برادر امی تک باشند یک ششم ترکه متعلق به آنها خواهد بود و اگر متعدد باشند یک سوم ترکه از آن ایشان است و الباقی به خواهر و برادر ابوینی یا ابی می رسد.

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی به صفحه درخواست مشاوره مراجعه کنید.

ارث طبقه دوم

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا